PERSONDATAPOLITIK FOR En Sikker Fremtid ApS

Generelt

Denne persondatapolitik (”politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. På www.ettrygtliv.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

Dataansvarlig

En Sikker Fremtid ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

En Sikker Fremtid ApS

Kanalvej 11, 5600 Faaborg

CVR.NR.: 37568872

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson vedr. persondata.

Du kan kontakte os på følgende måder:

Ansvarlig kontakt person:

Mette Stokholm

Mail: msp@ettrygtliv.dk

Tlf.nr.: 28 35 42 47

Vi behandler følgende persondata

Når du er klient:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Vi anvender de persondata, som er nødvendige og relevante for varetagelsen af den konkrete opgave eller sag.

Almindelige persondata:

 • Almindelige persondata kan fx være oplysninger om navn, adresse samt yderligere kontaktoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold, familiemæssige forhold mv. Karakteren af oplysninger vi indhenter, afhænger af opgavens karakter.
 • Medmindre vi aftaler andet med vores klient, kan almindelige personoplysninger udveksles med klienten og relevante tredjemænd ved anvendelse af e-mails uden kryptering.

CPR-numre:

 • I en række sammenhænge er vi nødt til at behandle CPR-numre, fx ved tinglysning af fremtidsfuldmagter, samt testamenter
 • Endvidere er vi efter den for jurister m.fl. gældende hvidvasklovgivning forpligtede til at indhente identitetsoplysninger med CPR-numre for personlige klienter eller selskabsklienters personlige ejere.
 • Ved udveksling af dokumenter indeholdende CPR-numre pr. e-mail vil vi, så vidt muligt, benytte krypterede e-mails, og vi opfordrer klienter og tredjemænd til at gøre det samme. På virksomhedens hjemmeside vil der fremgå én e-mailadresse, som kan modtage krypterede e-mails. Kan du ikke sende krypterede e-mails, anbefales det at aftale en anden fremgangsmåde med den os.

Følsomme oplysninger:

 • Det er i visse sager relevant at behandle følsomme persondata, herunder helbredsoplysninger, genetiske og biometriske data, oplysninger om racemæssig/etnisk oprindelse, politisk, religiøst eller filosofisk tilhørsforhold, oplysninger om seksuelle forhold, oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt oplysninger om strafbare forhold.
 • Følsomme oplysninger behandles med særlig fortrolighed og vil ikke blive udvekslet på e-mail, medmindre der anvendes kryptering eller en anden form for sikker kommunikation.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi indsamler og opbevarer persondata i forbindelse med bestemte formål i forbindelse med varetagelse af sager for vores klienter eller som led i vores egne forretningsmæssige formål.

De typiske situationer er, hvor vi:

 • behandler persondata for at varetage vores klients interesser i forbindelse med en konkret sag eller opgave,
 • med henblik på overholdelse af hvidvasklovgivningen indhenter identitetsoplysninger m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Når vi behandler dine persondata i forbindelse med sagsbehandling, sikrer vi os, at vi altid har et lovligt grundlag for at behandle dine oplysninger.
 • Som oftest behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores aftale om at bistå dig med en sag og vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
 • Det kan særligt fremhæves, at vi ofte har mulighed for at behandle persondata, fordi det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler os, fx hvidvasklovgivningen.

I visse tilfælde skal vi indhente dit samtykke, inden vi behandler dine persondata, fx i forbindelse med behandlingen af følsomme personoplysninger. Dog er det ikke nødvendigt at indhente samtykke i forbindelse med håndteringen af tvister, herunder vurdering, anlæggelse og førelse af retssager, hvor vi har mulighed for at behandle persondata af enhver art – herunder følsomme persondata – når det er nødvendigt for at fastlægge, rejse eller forsvare et retskrav.

Et eventuelt samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og – såfremt det er nødvendigt – beder vi om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Oplysninger behandles efter nedenstående bestemmelser i Persondataforordningen afhængigt af vores lovlige grundlag:

AMINDELIGE PERSONOPLYSNINGER:

Samtykke: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale, den registrerede er eller bliver part i: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b jf. den indgåede skriftlige aftale for vores rådgivning.

nødvendig for at overholde den dataansvarliges retlige forpligtelse: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

(læs mere uddybende om bestemmelserne i forordningen side 127-140 på dette link)

PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER:

Udtrykkeligt samtykke: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a

Nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelse: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b

Nødvendig for at beskytte den registreredes eller anden fysisk persons vitale interesser: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c

Hvis oplysningerne er offentliggjort at de registrerede selv: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra e

Nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f

(læs mere uddybende om bestemmelserne i forordningen side 208-227 på dette link)

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi sikrer os altid, at der er et lovligt grundlag, inden vi videregiver dine persondata til tredjepart.
 • Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi forinden dit samtykke og informerer om, hvad dine persondata vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret eller ved at give os besked herom. Markedsføring pr. e-mail kræver dog dit samtykke.
 • I forbindelse med behandlingen af en sag, kræves der ikke samtykke til at videregive klientens oplysninger til fx retten eller en modpart, når det sker som led i opfyldelsen af vores aftale om bistand eller med henblik på at fastlægge, rejse eller forsvare et retskrav.
 • Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtede til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed. Dette gælder også ved videregivelse af identifikationsoplysninger på klienter og potentielle klienter i forbindelse med undersøgelse for eventuelle interessekonflikter i sager, der involverer flere advokatvirksomheder eller juristvirksomheder.
 • Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS: Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til modtagere i tredjelande, dvs. lande udenfor EU/EØS-området. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, er vi sikre på, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning. Vi stiller bl.a. krav til behandlingen af persondata, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har i forhold til fx at modsætte dig profilering og indgive klage til Datatilsynet.
 • Det bemærkes, at videregivelse af persondata til tredjelande kun er relevant i forbindelse med konkrete opgaver. I det omfang virksomheden generelt lagrer klient- og sagsoplysninger hos en ekstern samarbejdspartner (cloud-løsning), vil vi kun anvende samarbejdsparterne indenfor EU/EØS, der giver os betryggende sikkerhed for, at persondata ikke lagres i tredjelande.

Kontrol af data

 • Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
 • Da vores service er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan kontakte den relevante advokat herom eller benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.
 • For at sikre kvaliteten af dine persondata, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Tidsrum for opbevaring:

 • Dette indebærer fx, at vi sletter ID-oplysninger om klienter indhentet i henhold til hvidvaskloven 5 år efter klientforholdets ophør, jf. hvidvasklovens regler herom. Persondata indhentet i forbindelse med behandlingen af konkrete sager eller opgaver vil blive opbevaret en passende periode efter sagens afslutning, hvilket vi er forpligtet til af bl.a. erstatningsretslige hensyn. Dette vil normalt være minimum 5 år.
 • Der vil i en række sager være grundlag for at opbevare sagsoplysninger længere, men kun sjældent i mere end 10 år.

Når du besøger vores hjemmeside:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Vi indsamler din IP-adresse.

Er du bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at

 • Kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
 • Udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
 • Optimere vores hjemmesides indretning

På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager cookies således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende politik. Du kan læse vores cookiepolitik her: https://www.ettrygtliv.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Vi har i begrænset omfang brug for at kunne administrere de oplysninger, du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookie-politik https://www.ettrygtliv.dk/cookie-og-privatlivspolitik/.

Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske fordi vi har en legitim interesse jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse.

Vi har legitim interesse i at behandle dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde ydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af besøgende på hjemmesiden.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Vi videregiver ikke oplysningerne til andre.

Tidsrum for opbevaring:

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 30 dage.

Dine rettigheder

Indsigt:

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.3) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Berigtigelse og sletning:

 • Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af behandling:

 • Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Dataportabilitet:

 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Indsigelsesret:

 • Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke:

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Panorama Advokaterne I/S. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Du kan skrive til msp@ettrygtliv.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

Sikkerhed

Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af denne Politik

En Sikker Fremtid ApS er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er seneste opdateret 29. april 2019

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.